แผนการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ ม.2

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ศ22103   (นาฏศิลป์ 2)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง  การละคร       เวลา       2            ชั่วโมง

…………………………………………………

มาตรฐาน  ศ  3.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด     3. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร

สาระสำคัญ    ละครมีเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาช้านาน  ส่วนใหญ่การเกิดละครของแต่ละชาติมักมาจากการบวงสรวงบูชาเทพเจ้า  และเฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์

ผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดรายวิชา       1. บอกลักษณะของการละครตะวันออกได้

สาระการเรียนรู้

ความรู้  ละครตะวันออก  (อินเดีย   ญี่ปุ่น   จีน   อินโดนีเซีย   เขมร   พม่า)

ทักษะ/กระบวนการ   (กระบวนการคิด    และกระบวนการทางสังคม)

สมรรถนะที่สำคัญ

1.  ความสามารถในการสื่อสาร

2.  ความสามารถในการคิด

3.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2.  มีวินัย

3.  ใฝ่เรียนรู้

4.  มุ่งมั่นในการทำงาน

5.  รักความเป็นไทย

6.  มีจิตสาธารณะ

ภาระงาน/ชิ้นงาน

1.  เขียนผังมโนทัศน์แสดงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละครตะวันออก แล้วนำเสนอทีละกลุ่ม

2.  จัดบอร์ดป้ายนิเทศให้ความรู้ “อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการแสดงละครตะวันออก”

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

1.  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  จังหวัดยโสธร

2.  ตัวอย่างละครทีวีหลังข่าว / ภาพยนตร์

3.  หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน  นาฏศิลป์ 2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   หน้า 2 – 10  (บริษัท  สำนักพิมพ์เอมพันธ์  จำกัด)

กิจกรรมการเรียนรู้

1.  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้

– นักเรียนเคยชมการแสดงละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์หรือไม่

– ตัวละครที่เด่นที่สุดในเรื่องมีบทบาทอย่างไร

– ตัวละครมีการแต่งกายอย่างไรในเรื่องที่นักเรียนดู นักเรียนมีข้อสังเกตอย่างไร

– นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อดูละครจบ

2.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  (ตัวชี้วัด)

3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4-6 คน  ทำกิจกรรมกลุ่มโดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม  แล้วให้ตัวแทนกลุ่มจับสลากเนื้อหา

(ละครอินเดีย   ละครญี่ปุ่น   ละครจีน  ละครอินโดนีเซีย   ละครเขมร    ละครพม่า)

4.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาที่กลุ่มจับสลากได้   และบอกลักษณะต่างๆ  ที่ใช้จัดการแสดงละครตะวันออก

บนพื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และตระหนักถึงความสำคัญของการใฝ่รู้-ใฝ่เรียน  ความพร้อมที่จะเรียน

5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีผลต่อเนื้อหาของละครตะวันออกและกระแสสังคม

6.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์  เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละครตะวันออก

7.  ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  และนำผลงานกลุ่มจัดบอร์ดป้ายนิเทศ

8.  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

8.1  ละครอินเดียเกิดขึ้นได้อย่างไร  (มีความเชื่อและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับศาสนาและเทพเจ้า)

8.2  ละครญี่ปุ่นมีกำเนิดมาจากสิ่งใด  (บูชาเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟ)

8.3  ลักษณะเด่นของนาฏศิลป์ชวาคืออะไร (มีลีลาท่ารำประณีต  จังหวะที่ใช้ในการร่ายรำจะช้า  มีผ้าสไบเป็นส่วนประกอบ   ไม่สบตามคนดู)

8.4  เหตุใดนาฏศิลป์ของเขมรจึงมีลักษณะคล้ายของไทย  (ในสมัยรัชกาลที่ 3  ได้มีการจัดครูละครจากไทยไปสอนที่เขมร)

การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการประเมิน

– ความรู้  ละครตะวันออก   (อินเดีย   ญี่ปุ่น   จีน   อินโดนีเซีย   เขมร    พม่า)

– พฤติกรรมการเรียน

– การทำงานกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

– แบบทดสอบ

– แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน

– แบบประเมินผลงาน

– แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

Advertisements

Posted on ตุลาคม 25, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: