สื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 

Advertisements

ผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ 2

ผลการเรียนรู้นาฏศิลป์ 2

1.บอกลักษณะของการละครตะวันออกได้

2.บอกประวัติที่มาของละครไทยได้

3.บอกลักษณะของละครไทยได้

4.บอกสุนทรียะของการแสดงนาฏศิลป์ตามหลักการใช้ภาษาท่าทางได้

5.บอกการแสดงโดยใช้องค์ประกอบนาฏศิลป์ได้

6.บอกขั้นตอนการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้

7.บอกขั้นตอนการแสดงรำวงมาตรฐานได้

8.บอกขั้นตอนการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองได้

9.บอกลักษณะการแสดงพื้นบ้านได้

10.วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทรำและระบำได้

11.วิเคราะห์และเปรียบเทียบนาฏศิลป์ไทยประเภทละครได้

12.บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับวิชาอื่นๆ ได้

13.บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประเพณีวัฒนธรรมได้

14.บอกความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับศิลปะแขนงต่างๆ ได้

แบบทดสอบเรื่อง การละคร

 ให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบ

ให้นักเรียนคลิกตามลิงก์นี้  แบบทดสอบเรื่อง การละคร

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรำวงมาตรฐานครูสมสวาท

แผนการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ ม.2

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา  ศ22103   (นาฏศิลป์ 2)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1        เรื่อง  การละคร       เวลา       2            ชั่วโมง

…………………………………………………

มาตรฐาน  ศ  3.2    เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์  ประวัติศาสตร์  และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาไทยและสากล

ตัวชี้วัด     3. อธิบายอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีผลต่อเนื้อหาของละคร

สาระสำคัญ    ละครมีเกี่ยวข้องกับมนุษย์มาช้านาน  ส่วนใหญ่การเกิดละครของแต่ละชาติมักมาจากการบวงสรวงบูชาเทพเจ้า  และเฉลิมพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์

ผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดรายวิชา       1. บอกลักษณะของการละครตะวันออกได้

สาระการเรียนรู้ Read the rest of this entry

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!